icon

امتیازات خرید از تام ملک

در سال‌های اخیر با توجه به افزایش قیمت آپارتمان در کنار کاهش قدرت خرید مشتریان، پیش فروش مسکن با رونق بسیاری مواجه شد. پیش فروش مسکن به خریداران این فرصت را می‌داد تا با هزینه مناسب  و در مدت مشخصی صاحب خانه شوند.
از آنجایی که پیش فروش در حوزه مسکن یعنی سرمایه گذاری در پروژه ای که هنوز خبری از آن نیست، ریسک‌های زیادی از قبیل کلاهبرداری، عدم تحویل به موقع، نقض قراردادات قراردادی که سرمایه گذاران در شرکت در اینگونه طرح ها به شک و تردید می‌اندازد.
برای اولین بار در ایران شرکت توسعه ارزش مدبران تمامی تعهدات قراردادی خود را با ضمانت نامه بانک ملی ایران تضمین می‌نماید. حسب توافقات صورت گرفته با امور مدیریت امور شعب بانک ملی شمال تهران، شعبه عامل این پروژه شعبه صدر مشخص گردیده است. در این طرح تمامی  واریزی وجوه به حساب ضمانت نامه بانک ملی ایران شعبه صدر خواهد بود و شرکت پس از انجام تعهدات برابر گانت پروژه، پس از صدور گواهی‌های نظارتی حسن انجام کار نسبت به برداشت وجوه واریزی از حساب ضمانت نامه اقدام خواهد کرد.

در ایـن طـرح تمامـی واریـزی وجـوه بـه حسـاب ضمانـت نامـه بانـک ملـی ایـران شـعبه صـدر خواهـد بـود و شـرکت پـس از انجـام تعهـدات، پــس از صــدور گواهــی هــای نظارتــی حســن انجــام کار نســبت بــه برداشــت وجــوه واریــزی از حســاب ضمانــت نامــه اقــدام خواهــد کــرد.

طراحی نوین

روش های نوین در ساخت اولین برج باغ قطب گردشگری تهران

تیم اجرایی حرفه ای و تحویل به موقع

تیم اجرایی رتبه 1 انبوه سازی و ذکر ضرر و زیان در تحویل

ارزش افزوده فراوان

ارزش افزوده ساخت، زمین و تورم که رشد سرمایه را چندین برابر میکنند

ضمانت نامه بانک ملی

اولین شرکت ارائه دهنده خدمات سرمایه گذاری
با ضمانت بانکملی

ارتباط در واتساپ