icon

تحویل به موقع(OTD)

از آیتم های اصلی که در ایجاد و بهبود رضایت مشتریان از محصولات یک شرکت ساخت و ساز، مستقیما تأثیرگذار است تحویل به موقع پروژه می باشد.

 

شرکت توسعه ارزش مدبران با برنامه ریزی های دقیق و تحلیل آن با روش های زیر به صورت ویژه این شاخص را دنبال می نماید و در تحقق آن کوشش میکند.

در نهایت شرکت با تحقق موارد فوق و باور بر توان مهندسی و مالی شرکت تعهد در زمان تحویل را با ذکر ضرر و زیان در قرارداد منعقد مینماید .

ارتباط در واتساپ